Uchwała nr XXX/254/05Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 października 2005w sprawie przystapienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 262/3 i 263 w Turze gmina Szubin.Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492. z 2005r., Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087). W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Szubinie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin i planów miejscowych miasta i gminy Szubin uchwala się co następuje:

Uchwała nr XXX/254/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 października 2005


w sprawie przystapienia do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 262/3 i 263 w Turze gmina Szubin.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 14 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492. z 2005r., Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087). W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Szubinie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin i planów miejscowych miasta i gminy Szubin uchwala się co następuje:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 262/3 i 263 w Turze gmina Szubin uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/339/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 09.10.2002r. (Dz.Urz.Woj.Kuj. - Pom. Nr 133, poz. 2573), polegających na przeznaczeniu części działki nr 263 w Turze stanowiącej teren zabudowy usługowo - produkcyjnej na cele infrastruktury technicznej - stacji transformatorowej.

§ 2. Granice obszaru objętego sporządzeniem zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego oznaczono na mapie w skali 1:500 stanowiącej załącznik (43kB) pdf graficzny do niniejszej uchwały.

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu poprzez jej rozplakatowanie na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Szubinie oraz w prasie lokalnej.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.UZASADNIENIE

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Szubinie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin i planów miejscowych i uznaniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 262/3 i 263 w Turze gmina Szubin uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/339/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 09.10.2002r. (Dz.Urz.Woj.Kuj. - Pom. Nr 133, poz. 2573) za nie aktualny, zgodnie z art. 32 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska podejmuje działania zmierzające do dokonania zmian w przedmiotowym planie zagospodarowania przestrzennego.
Zgodnie z art. 14 ust. 5 cyt. wyżej ustawy przed podjęciem uchwały o przystąpieniu do sporządzenia zmian miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Burmistrz wykonuje analizy dotyczące zasadności przystąpienia do sporządzenia zmian planu i stopnia zgodności przewidywanych rozwiązań z ustaleniami studium, przygotowuje materiały geodezyjne do opracowania planu oraz ustala niezbędny zakres plac planistycznych.
Analizę zasadności przystąpienia do sporządzenia zmian planu dokonano na etapie opracowania analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Szubin oraz w uchwale Rady Miejskiej w Szubinie w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin i planów miejscowych miasta i gminy Szubin.
Analizując studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i Miasta Szubin uchwalonego uchwałą Nr XVIII/180/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 września 2000r. działka nr 263 w Turze położona jest w terenie zabudowanym - skoncentrowana zabudowa wiejska miejscowości Tur. Przeznaczenie w/w działki na cele infrastruktury technicznej - stacji transformatorowej jest zgodne z ustaleniami cyt. wyżej studium.
Ponadto, Burmistrz zgodnie z art. 14 ust. 5 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przygotował materiały geodezyjne niezbędne do opracowania planu, a także ustalił niezbędny zakres prac planistycznych umożliwiający podjęcie przedmiotowej uchwały.

Biorąc pod uwagę powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Popławski

pobierz uchwałę (141kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (7 listopada 2005, 13:36:50)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (18 listopada 2005, 09:37:20)
Zmieniono: dodanie treści

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2698