Uchwała nr XXX/252/05Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 października 2005w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin.Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, pz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087). W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Szubinie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin i planów miejscowych miasta i gminy Szubin uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/252/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 października 2005


w sprawie przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, pz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 9 ust. 1 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r. Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087). W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Szubinie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin i planów miejscowych miasta i gminy Szubin uchwala się, co następuje:


§ 1. Przystąpić do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin uchwalonego uchwałą Nr XVIII/180/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 września 2000r.

§ 2. Zmiana studium obejmuje obszar w granicach administracyjnych gminy Szubin.

§ 3. Przedmiotem zmiany studium jest dostosowanie jego problematyki do wymogów ustawy z 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem zaistniałych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Szubin.

§ 4. Granice obszaru objętego sporządzeniem zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego oznaczono na mapie w skali 1:10000.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik
do uchwały Nr XXX/252/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 października 2005r.

ZdjęcieUZASADNIENIE

W związku z podjęciem przez Radę Miejską w Szubinie uchwały w sprawie aktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin i planów miejscowych i uznaniem za nie aktualne, studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin uchwalonego uchwałą Nr XVIII/180/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 września 2000r., zgodnie z art. 32 w związku z art. 27 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Rada Miejska podejmuje działania zmierzające do dokonania zmian aktualnie obowiązującego studium. Przedmiotem zmiany studium jest jego dostosowanie do wymogów ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, z uwzględnieniem zaistniałych zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Szubin.

Z uwagi na powyższe podjęcie przedmiotowej uchwały jest celowe i w pełni uzasadnione.


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Popławski

pobierz uchwałę (310kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (7 listopada 2005, 13:17:47)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (17 listopada 2005, 13:00:06)
Zmieniono: poprawa pliku graficznego

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 2811