Uchwała nr XXX/251/05Rady Miejskiej w Szubiniez dnia 27 października 2005w sprawie aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin oraz obowiazujących planów miejscowych dla terenów miasta i gminy Szubin.Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r., Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087). Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Burmistrza Szubina wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i Gminy Szubin zaopiniowanymi przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w Szubinie w dniu 05.09.2005r. uchwałą Nr 2/2005, uchwala się, co następuje:

Uchwała nr XXX/251/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 października 2005


w sprawie aktualności uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin oraz obowiazujących planów miejscowych dla terenów miasta i gminy Szubin.

Na podstawie art. 18, ust. 2, pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (jednolity tekst Dz.U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591, Dz.U. z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271 i Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717 i Nr 162, poz. 1568; z 2004r. Nr 102, poz. 1055 i Nr 116, poz. 1203) oraz art. 32 ustawy z dnia 27 marca 2003r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (Dz.U. Nr 80, poz. 717, Dz.U. z 2004r. Nr 6, poz. 41, Nr 141, poz. 1492, z 2005r., Nr 113, poz. 954 i Nr 130, poz. 1087). Po zapoznaniu się z przedłożonymi przez Burmistrza Szubina wynikami analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i Gminy Szubin zaopiniowanymi przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną w Szubinie w dniu 05.09.2005r. uchwałą Nr 2/2005, uchwala się, co następuje:


§ 1. Przyjąć przedłożone przez Burmistrza Szubina wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Szubin, jak w załączniku do niniejszej uchwały.

§ 2.1. Uznać w całości za nieaktualne studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szubin uchwalone uchwałą Nr XVIII/180/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 września 2000r.
2. Uznać za nieaktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 262/3 i 263 w Turze gmina Szubin uchwalony uchwałą Nr XXXVII/339/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 09.10.2002r. (Dz.Urz.Woj.Kuj. - Pom. Nr 133, poz. 2573) w zakresie dotyczącym części działki nr 263 w Turze przeznaczonej obecnie na cele zabudowy usługowo - produkcyjnej na terenie której znajduje się istniejąca stacja transformatorowa.
3. Uznać za nieaktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów rejonu ulic Kcyńskiej Leśnej i Pałuckiej w mieście Szubinie i Szubinie Wsi uchwalony uchwałą Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23.10.2003r. (Dz.Urz.Woj.Kuj. - Pom. Nr 15, poz. 159) w zakresie przeznaczenia części działek nr 292/98 i 292/18 oraz działek nr 292/38 i 298/36 położonych w Szubinie na cele Komisariatu Policji.
4. Uznać za nieaktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług części wsi Wąsosz uchwalony uchwałą Nr XIV/153/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26.04.2000r. (Dz.Urz.Woj.Kuj. - Pom. Nr 39, poz. 351) w zakresie przeznaczenia działki nr 247 w Wąsoszu na cele usługowo - mieszkaniowe.
5. Uznać za nieaktualny miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 59/3 i 59/4 w Żurczynie, gmina Szubin uchwalony uchwałą Nr XXXIV/318/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24.04.2002r. (Dz.Urz.Woj.Kuj. - Pom. Nr 69, poz. 1451) w zakresie umożliwienia dokonania podziału terenu przeznaczonego w obowiązującym planie na cele rolne, w celu poprawy zagospodarowania przylegających działek przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej.

§ 3. Zobowiązać Burmistrza Szubina do przygotowania projektów uchwał o przystąpieniu do sporządzenia:
1) zmiany studium o którym mowa w § 2 ust. 1 uchwały.
2) zmian miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego o których mowa w § 2 ust. 2, 3, 4, 5 uchwały.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Szubina.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.Załącznik
do uchwały Nr XXX/251/05
Rady Miejskiej w Szubinie
z dnia 27 października 2005r.

Wyniki analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym
gminy Szubin


1.
W wyniku dokonanej analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym miasta i gminy Szubin należy stwierdzić konieczność sporządzenia zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin uchwalonego uchwalą Nr XVIII/180/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 20 września 2000r. w celu dostosowania problematyki i procedury sporządzania Studium do wymogów ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym z dnia 27 marca 2003r.
Studium należy uzupełnić i o następujące elementy, których nie zawiera dokument obowiązujący:
- Określenie wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów w tym wskazanie terenów wyłączonych spod zabudowy,
- Wyznaczenie obszarów i zasad ochrony dóbr kultury współczesnej,
- Wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą instytucje celu publicznego o znaczeniu lokalnym,
- Wyznaczenie obszarów, na których rozmieszczone będą instytucje celu publicznego o znaczeniu ponad lokalnym,
- Wyznaczenie granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych,
- Określenie obszarów:
a. przestrzeni publicznej,
b. wymagających przeprowadzenia scaleń i podziału nieruchomości,
c. wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
d. wymagających ustalenia kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
e. narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
f. wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji,

Uaktualnienia wymagają zagadnienia związane z kształtowaniem polityki przestrzennej gminy i określenia kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy i przeznaczenia terenów w nawiązaniu do aktualnych potrzeb społecznych i zaobserwowanych tendencji w aktywności inwestycyjnej.
Jeżeli w nowym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego zostaną wyznaczone obszary:
- wymagające scalenia i podziału nieruchomości,
- rozmieszczenia obiektów handlowych o pow. sprzedaży powyżej 2000 m²
- przestrzeni publicznej, a także dla których obowiązek sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego wynika z przepisów odrębnych np. tereny górnicze, to w wymienionych przypadkach konieczne będzie opracowanie miejscowych planów obejmujących tereny wskazane przepisami art. 10 ust. 2 pkt. 8 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym.
Dodatkowo w zmienianym studium należy uwzględnić powstałe, od jego sporządzenia i uchwalenia, zmiany wynikające z korekt układu komunikacyjnego, rozbudowy sieci infrastruktury technicznej, zmianach infrastruktury społecznej oraz ustaleń obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego a także, zmian wynikających z ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie zadań rządowych planowanych na obszarze gminy Szubin.


2.
W rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 11.08.2004r. w sprawie szczegółowych warunków i trybu udzielania pomocy finansowej na zalesienia gruntów rolnych objętej planem rozwoju obszarów wiejskich (Dz.U. Nr 187, poz. 1929 z późn zm.) i warunkiem udzielenia płatności na zalesienie działek rolnych jest przeznaczenie ich na ten cel w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego w związku z tym, należy niezwłocznie przystąpić do opracowania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w zakresie wyznaczenia terenów rolnych przeznaczonych do zalesienia.


3.
Biorąc pod uwagę złożone wnioski w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego po przeanalizowaniu istniejących uwarunkowań funkcjonalnych i przestrzennych należy podjąć działania w zakresie opracowania zmian następujących planów miejscowych:
1. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług części wsi Wąsosz, w zakresie zmiany przeznaczenia działki nr 247 w Wąsoszu stanowiącej obecnie teren zabudowy usługowej, na cele usługowo - mieszkaniowe.
2. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 262/3 i 263 w Turze, gm. Szubin, w zakresie zmiany przeznaczenia części działki nr 263 w Turze stanowiącej teren zabudowy usługowo - produkcyjnej pod stację transformatorową.
3. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 59/3 i 59/4 w Żurczynie, gmina Szubin, w zakresie umożliwienia dokonania podziału terenu przeznaczonego w obowiązującym planie na cele rolne w celu poprawy zagospodarowania przylegających działek przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
4. Miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w mieście Szubinie i Szubinie Wsi w części obejmującej tereny oznaczone symbolami A 3U/M, A 5 KX i A 6KS stanowiących tereny przeznaczone na cele zabudowy usług nieuciążliwych i mieszkalnictwa, z drogą pieszojezdną i parkingiem na cele Komisariatu Policji.


4.
W wyniku przeprowadzonej analizy wniosków w sprawie zmiany miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego oraz w sprawie sporządzenia nowych planów projekt wieloletniego programu sporządzania miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostanie opracowany po zmianie studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin. Głównym kryterium wg którego wyznaczone zostaną tereny do opracowania planów zagospodarowania przestrzennego będą: ustalenia studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta i gminy Szubin, złożone wnioski o sporządzenie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, a także ruch inwestycyjny wyrażany ilością wydawanych decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu.


UZASADNIENIE

Zgodnie z ustawą o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym Burmistrz w celu oceny aktualności studium dokonuje analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym z uwzględnieniem decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego, decyzji o warunkach zabudowy oraz wniosków w sprawie sporządzenia lub zmiany planu miejscowego.
Analiza sporządzona przez Burmistrza została pozytywnie zaopiniowana przez Gminną Komisję Urbanistyczno - Architektoniczną uchwałą Nr 2/2005 z dnia 05.09.2005 r. Wyniki analizy Burmistrz przekazuje co najmniej raz w okresie kadencji Radzie Miejskiej celem podjęcia uchwały w sprawie aktualności studium i planów miejscowych.
W wyniku dokonanej analizy stwierdzono, że uchwalone przez Radę Miejską w Szubinie w dniu 20 września 2000r. uchwalą Nr XVIII 11/180/2000 studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szubin było sporządzone w problematyce i zgodnie z procedurą określoną w nieobowiązującej już ustawie z 1994r. o zagospodarowaniu przestrzennym. Nowa Ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym określiła nowe wymogi problematykę i procedurę sporządzania studium, których obecne studium nie spełnia.
Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego nie jest aktem prawa miejscowego nie mniej ustalenia studium zgodnie z obowiązującą ustawą są wiążące dla organów gminy przy sporządzaniu planów miejscowych. Studium jest dokumentem określającym jej politykę przestrzenną i lokalne zasady zagospodarowania przestrzennego, na obszarze całej gminy. Uwzględniając wymogi nowej ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy i miasta Szubin, jego treść należy uzupełnić w szczególności o:
1. Określenie kierunków zmian w strukturze przestrzennej gminy oraz w przeznaczeniu terenów,
2. Określenie wskaźników dotyczących zagospodarowania i użytkowania terenów w tym wskazanie terenów wyłączonych spod zabudowy,
3. Wyznaczenie obszarów i zasad ochrony dóbr kultury współczesnej,
4. Wyznaczenie obszarów na których rozmieszczone będą inwestycje celu publicznego o znaczeniu lokalnym i ponad lokalnym,
5. Określenie obszarów:
a) wymagających przeprowadzenia scaleń, i podziału nieruchomości,
b) wymagających zmiany przeznaczenia gruntów rolnych i leśnych na cele nierolnicze i nieleśne,
c) wymagających ustalenia kierunków i zasad kształtowania rolniczej i leśnej przestrzeni produkcyjnej,
d) narażonych na niebezpieczeństwo powodzi,
e) wymagających przekształceń, rehabilitacji lub rekultywacji.
6. Wyznaczenie granic terenów zamkniętych i ich stref ochronnych.

Dodatkowo w zmienianym studium należy uwzględnić powstałe od jego sporządzenia i uchwalenia zmiany wynikające z korekt układu komunikacyjnego, ustaleń obowiązujących planów zagospodarowania przestrzennego, ustaleń Planu Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Kujawsko - Pomorskiego w zakresie zadań rządowych.
Ponadto, dokonano analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym gminy Szubin pod kątem aktualności obowiązujących miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego. W wyniku jej przeprowadzenia stwierdzono, że większość planów obowiązujących na terenie miasta i gminy Szubin jest aktualna za wyjątkiem:
1. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 262/3 i 263 w Turze gmina Szubin uchwalonego uchwałą Nr XXXVII/339/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 09.10.2002r. (Dz.Urz.Woj. Kuj. - Pom. Nr 133, poz. 2573) w zakresie dotyczącym części działki nr 263 w Turze przeznaczonej obecnie na cele zabudowy usługowo - produkcyjnej na terenie której znajduje się istniejąca stacja transformatorowa.
2. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów rejonu ulic Kcyńskiej Leśnej i Pałuckiej w mieście Szubinie i Szubinie Wsi uchwalonego uchwałą Nr IX/79/03 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 23.10.2003r. (Dz.Urz.Woj.Kuj. - Pom. Nr 15, poz. 159) w zakresie przeznaczenia części działek nr 292/98 i 292/18 oraz działek nr 292/38 i 298/36 położonych w Szubinie na cele Komisariatu Policji,
3. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenów zabudowy mieszkaniowej z dopuszczeniem usług części wsi Wąsosz uchwalonego uchwałą Nr XIV/153/2000 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 26.04.2000r. (Dz.Urz.Woj.Kuj. - Pom. Nr 39, poz. 351) w zakresie przeznaczenia działki nr 247 w Wąsoszu na cele usługowo - mieszkaniowe,
4. miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego terenu działek nr 59/3 i 59/4 w Żurczynie, gmina Szubin uchwalonego uchwałą Nr XXXIV/318/2002 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 24.04.2002r. (Dz.Urz.Woj.Kuj. - Pom. Nr 69, poz. 1451) w zakresie umożliwienia dokonania podziału terenu przeznaczonego w obowiązującym planie na cele rolne, w celu poprawy zagospodarowania przylegających działek przeznaczonych na cele zabudowy mieszkaniowej i usługowej.
Plany te wymagają sporządzenia zmian, które pozwolą na zaspokojenie potrzeb właścicieli poszczególnych terenów. Zmiana planu zagospodarowania przestrzennego w Turze dotyczy wydzielenia z terenu przeznaczonego na cele zabudowy usługowo - produkcyjnej obszaru na którym zlokalizowano istniejącą stację transformatorową. Natomiast zmiana miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego rejonu ulic Kcyńskiej, Leśnej i Pałuckiej w mieście Szubinie i Szubinie Wsi dotyczy terenu oznaczonego w planie symbolami A 3 U/M, A5KX i A 6KS, przeznaczonego pod zabudowę usług nieuciążliwych i mieszkalnictwa, drogi pieszojezdnej oraz parkingu, na cele Komisariatu Policji.
Konsekwencją przyjęcia wyników analizy zmian w zagospodarowaniu przestrzennym oraz stwierdzenia nieaktualności studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego i wyżej wymienionych planów zagospodarowania przestrzennego jest konieczność opracowania szeroko idących zmian studium oraz wymienionych planów zagospodarowania przestrzennego.
Biorąc pod uwagę powyższe uważam podjęcie uchwały za celowe i w pełni uzasadnione.


WICEPRZEWODNICZĄCY RADY
Ryszard Popławski

pobierz uchwałę (367kB) pdf

metryczka


Opublikował: Michał Moniak (4 listopada 2005, 14:06:33)

Ostatnia zmiana: Michał Moniak (17 listopada 2005, 11:34:27)
Zmieniono: poprawa literówek

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 4954