Karty informacyjne SIOS

Ustawa z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (Dz. U. Nr 199, poz. 1227) zobowiązuje organ administracji do prowadzenia publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie. Zgodnie z art. 23 ustawy wykaz prowadzi się w formie elektronicznych kart informacyjnych, które są udostępniane w Biuletynie Informacji Publicznej. Z dniem 16 listopada 2010 r. weszło w życie Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 22 września 2010 r. w sprawie wzoru oraz zawartości i układu publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie, które wprowadziło jednakowy wzór karty informacyjnej dla wszystkich rodzajów dokumentów zawierających informacje o środowisku i jego ochronie.

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5512) starsze karty »
numer wpisu:

71/2022

data: 12 sierpnia 2022
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

70-2022

data: 12 sierpnia 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin przez RDOŚ w Bydgoszczy
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

69/2022

data: 12 sierpnia 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021C we wsi Żurczyn, Gmina Szubin.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

68/2022

data: 27 lipca 2022
zakres przedmiotowy: wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla inwestycji polegającej na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 18 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działce nr 99 w obrębie Samoklęski Duże oraz 46/2 w obrębie Wymysłowo, gm. Szubin
dane
wnioskodawcy:
KPE FARMS sp z o.o.
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie

numer wpisu:

67/2022

data: 25 lipca 2022
rodzaj dokumentu: inne dokumenty
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Uzgodnienie zakresu i stopnia szczegółowości informacji w prognozie oddziaływania na środowisko dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

61/2022

data: 18 lipca 2022
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opinia o projekcie mpzp dla terenu w rejonie drogi gminnej Nr 091021C we wsi Żurczyn
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

55/2022

data: 14 lipca 2022
rodzaj dokumentu: analizy, opracowania ekofizjograficzne, wyniki badań i pomiarów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Opracowanie ekofizjograficzne dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

54/2022

data: 14 lipca 2022
rodzaj dokumentu: prognozy oddziaływania na środowisko
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Prognoza oddziaływania na środowisko dla zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

53/2022

data: 14 lipca 2022
rodzaj dokumentu: projekty polityk, strategii, planów lub programów
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Informacja o przystąpieniu do opracowania zmiany studium dla Gminy Szubin
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

numer wpisu:

52/2022

data: 14 lipca 2022
rodzaj dokumentu: polityki, strategie, plany lub programy
temat dokumentu: inne
zakres przedmiotowy: Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Szubin na lata 2022-2030
miejsce przechowywania: Urząd Miejski w Szubinie (PP)

Karty informacyjne SIOS o pozycjach 1 - 10 (z 5512) starsze karty »