INFORMACJA O UDZIELENIU II DOTACJI CELOWEJ SPÓŁKOM WODNYM W 2021 ROKU07.09.2021

INFORMACJA O UDZIELENIU II DOTACJI CELOWEJ SPÓŁKOM WODNYM W 2021 ROKU

07.09.2021

Kierując się treścią § 9 uchwały nr XVIII/172/20 Rady Miejskiej w Szubinie z dnia 30 kwietnia 2020 r. w sprawie zasad udzielania dotacji celowej spółkom wodnym z budżetu Gminy Szubin, trybu postępowania w sprawie udzielenia dotacji i sposobu jej rozliczania (Dz. Urz. Woj. Kuj. Pom., poz. 2474 z dnia 11.05. 2020 r.), informuję o przyznaniu Gminnej Spółce Wodnej w Szubinie z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, 89-200 Szubin, dotacji celowej na bieżące utrzymanie wód i urządzeń wodnych znajdujących się na terenie gminy i miasta Szubin oraz finansowanie lub dofinansowanie inwestycji, służących do:
1) ochrony przed powodzią,
2) melioracji wodnych oraz prowadzenia racjonalnej gospodarki na terenach zmeliorowanych,
3) wykorzystania wody do celów przeciwpożarowych,
4) utrzymywania wód,
 
w wysokości w wysokości łącznej: 39 000,00 zł (trzydziestu dziewięciu tysięcy złotych), z czego:
 
a)     15 000,00 zł (piętnaście tysięcy złotych) stanowią środki własne Gminy Szubin,
b)   24 000,00 zł (dwadzieścia cztery tysiące złotych) stanowią środki pochodzące z budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego pozyskane w ramach umowy dotacji, nr UM_RW.3042.1.162.2021, zawartej pomiędzy Gminą Szubin a Województwem Kujawsko – Pomorskim 27 lipca 2021 r.
 
Uzasadnienie wyboru: We wrześniu br. Gminna Spółka Wodna w Szubinie, z siedzibą przy ul. Jana Pawła II 27, 89-200 Szubin, złożyła do tut. Urzędu Wniosek o udzielenie dotacji z budżetu Gminy Szubin dla spółki wodnej, który spełnił wszystkie wymagania formalne i rzeczowe do przyznania ww. dotacji.
  
Oferta Gminnej Spółki Wodnej w Szubinie spełnia określone w ww. uchwale warunki, a zaproponowane we wniosku ceny gwarantują wykonanie zadania w ramach zabezpieczonych środków.
 

  Informacja (456kB) pdf

metryczka


Wytworzył: Burmistrz Szubina (7 września 2021)
Opublikował: Małgorzata Pietrykowska (17 września 2021, 11:44:35)

Ostatnia zmiana: brak zmian
Liczba odsłon: 61