POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY I MIASTA SZUBIN W ZWIĄZKU Z COVID-1906.04.2020

POMOC DLA PRZEDSIĘBIORCÓW Z TERENU GMINY I MIASTA SZUBIN W ZWIĄZKU Z COVID-19

06.04.2020

 Informuję, że w związku z epidemią koronawirusa (COVID-19), kieruję pomoc do Przedsiębiorców, którzy najmocniej zostali dotknięci ograniczeniami w prowadzonej działalności gospodarczej wynikającymi z rozporządzenia Ministra Zdrowia z dnia 20 marca 2020 r. w sprawie ogłoszenia na obszarze Rzeczypospolitej Polskiej stanu epidemii (Dz. U. poz. 491 i 565) i rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 31 marca 2020r. w sprawie ustanowienia określonych ograniczeń, nakazów i zakazów w związku z wystąpieniem stanu epidemii (Dz.U. poz. 566 i 577). Rozporządzenie ogranicza funkcjonowanie określonych instytucji lub zakładów pracy, w tym między innymi działalności handlowej, hotelarskiej, turystycznej, gastronomicznej.

 
Pomoc ma na celu ograniczenie uciążliwości wynikających z sytuacji kryzysowej w jakiej znaleźli się Przedsiębiorcy.  Dotyczy to w szczególności działalności gospodarczej:
 
·         polegającej na przygotowywaniu i podawaniu posiłków i napojów gościom siedzącym przy stołach lub gościom dokonującym własnego wyboru potraw z wystawionego menu, spożywanych na miejscu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.10.A), z wyłączeniem realizacji usług polegających na przygotowywaniu i podawaniu żywności na wynos lub jej przygotowywaniu i dostarczaniu oraz działalności restauracyjnej lub barowej prowadzonej w środkach transportu, wykonywanej przez oddzielne jednostki,
 
·         związanej z organizacją, promocją lub zarządzaniem imprezami, takimi jak targi, wystawy, kongresy, konferencje, spotkania, włączając działalności polegające na zarządzaniu i dostarczaniu pracowników do obsługi terenów i obiektów, w których te imprezy mają miejsce (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 82.30.Z),
 
·         twórczej związanej z wszelkimi zbiorowymi formami kultury i rozrywki (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 90.0),
 
·         związanej ze sportem, rozrywkowej i rekreacyjnej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w dziale 93.0), w szczególności polegającej na prowadzeniu miejsc spotkań, klubów, w tym klubów tanecznych i klubów nocnych oraz basenów, siłowni, klubów fitness,
 
·         związanej z projekcją filmów lub nagrań wideo w kinach, na otwartym powietrzu lub w pozostałych miejscach oraz działalności klubów filmowych (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 59.14.Z),
 
·         związanej z konsumpcją i podawaniem napojów (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 56.30),
 
·         związanej z prowadzeniem kasyn, z wyłączeniem kasyn internetowych;
 
·         związanej z fryzjerstwem i pozostałymi zabiegami kosmetycznymi (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.02.Z),
 
·         związanej z działalnością salonów tatuażu i piercingu (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności w podklasie 96.09.Z),
 
·         usługowej związanej z poprawą kondycji fizycznej (ujętej w Polskiej Klasyfikacji Działalności  w podklasie 96.04.Z.),
 
·         związanej z prowadzeniem usług hotelarskich w rozumieniu art. 3 ust. pkt 8 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach hotelarskich oraz usługach pilotów wycieczek i przewodników turystycznych (Dz.U. z 2019 r. poz. 238).
 
  Przedsiębiorcy, którzy zostali dotknięci konsekwencjami epidemii, mogą ubiegać się o ulgi w płatnościach z tytułu podatku od nieruchomości oraz podatku od środków transportowych  poprzez:
  1. odroczenie terminu płatności podatku lub rozłożenie zapłaty podatku na raty,
  2. odroczenie lub rozłożenie na raty zapłaty zaległości podatkowej wraz z odsetkami za zwłokę, 
Podstawa prawna: art. 67a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz.U. z 2019 r. poz. 900 ze zm.)

  Przedsiębiorca, który poniósł  straty oraz którego płynność finansowa uległa pogorszeniu w związku z koronawirusem,  wraz z wnioskiem powinien dołączyć wymagane dokumenty, których wzory znajdują się poniżej:
 
1.Wniosek o udzielenie ulgi w związku z ponoszeniem negatywnych konsekwencji ekonomicznych z powodu COVID-19.
pobierz wniosek (46kB) word

2.Oświadczenie o uzyskaniu lub nieuzyskaniu pomocy de minimis.
pobierz oświadczenie (29kB) word

3.Formularz informacji przy ubieganiu się o pomoc de minimis.
pobierz formularz (150kB) excel

4.Oświadczenie o stanie majątkowym (dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą).
pobierz oświadczenie (80kB) word
 
   Do wniosku należy dołączyć sprawozdania finansowe za okres 3 ostatnich lat obrotowych (np. zestawienie przychodów, rozchodów, rachunek zysków i strat, PIT-y), dokumenty finansowe za I kw. 2020 roku + kwiecień 2020 r. lub inne dokumenty obrazujące utratę płynności finansowej.
 
  

   Wniosek można złożyć w formie elektronicznej poprzez skrzynkę podawczą EPUAP podpisany profilem zaufanym lub kwalifikowanym podpisem elektronicznym, lub  w formie pisemnej za pośrednictwem operatora pocztowego na adres: Burmistrz Szubina ul. Kcyńska 12 89-200 Szubin, lub do skrzynki znajdującej się w wejściu głównym do budynku urzędu przy ul. Kcyńskiej 12.

   Pomoc oraz niezbędne wyjaśnienia można uzyskać pod nr tel. (052) 391-07-15 – Małgorzata Guzińska –inspektor ds. umorzeń i ulg.

   Jednocześnie informuję, że Sejm Rzeczypospolitej Polskiej nadal pracuje nad wprowadzeniem rozwiązań dotyczących pomocy dla Przedsiębiorców.

Burmistrz Szubina
/-/Mariusz Piotrkowski

metryczka


Wytworzył: Mariusz Piotrkowski (6 kwietnia 2020)
Opublikował: Renata Kabulla (6 kwietnia 2020, 14:28:05)

Ostatnia zmiana: Renata Kabulla (6 kwietnia 2020, 14:30:58)
Zmieniono: poprawienie formatowania

rejestr zmian tej informacji »


Liczba odsłon: 358